Bijbelboeken

Psalmen 48:1-14


  Heerlijkheid van Jeruzalem

 1. Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach. (48:2) De Heere is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.
 2. (48:3) Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.
 3. (48:4) God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek.
 4. (48:5) Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen.
 5. (48:6) Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt, zij haastten weg.
 6. (48:7) Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw.
 7. (48:8) Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis.
 8. (48:9) Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des Heeren der heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela.
 9. (48:10) O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.
 10. (48:11) Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
 11. (48:12) Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich verheugen, om Uwer oordelen wil.
 12. (48:13) Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;
 13. (48:14) Zet uw hart op haar vesting; beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
 14. (48:15) Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 48.
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document