Psalmen 84:1-12

Verlangen naar het heiligdom

Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach. (84:2) Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heere der heirscharen! (84:3) Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des Heeren; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. (84:4) Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, Heere der heirscharen, mijn Koning, en mijn God! (84:5) Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela. (84:6) Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. (86:7) Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. (84:8) Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. (84:9) Heere, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van Jakob! Sela. (84:10) O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden. (84:11) Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. (84:12) Want God, de Heere, is een Zon en Schild; de Heere zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. (84:13) Heere der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Toon nummering: naast | in tekst | niet