Bijbelboeken

Psalmen 92:1-15

Loflied op Gods grote werken en rechtvaardigheid

1 Een psalm, een lied, op den sabbatdag. (92:2) Het is goed, dat men den Heere love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste!2 (92:3) Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;3 (92:4) Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp.4 (92:5) Want Gij hebt mij verblijd, Heere! met Uw daden, ik zal juichen over de werken Uwer handen.5 (92:6) O Heere! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten.6 (92:7) Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat ditzelve niet;7 (92:8) Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden.8 (92:9) Maar Gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid de Heere!9 (92:10) Want zie, Uw vijanden, o Heere! want zie, Uw vijanden zullen vergaan; al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.10 (92:11) Maar Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns; ik ben met verse olie overgoten.

11 (92:12) En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen; mijn oren zullen het horen, aangaande de boosdoeners, die tegen mij opstaan.12 (92:13) De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.13 (92:14) Die in het huis des Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.14 (92:15) In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,15 (92:16) Om te verkondigen, dat de Heere recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 92.


Toon nummering: naast | in tekst | niet