Psalmen 41:1-13

Vertrouwen op God onder de valsheid der vijanden

Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (41:2) Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de Heere zal hem bevrijden ten dage des kwaads. (41:3) De Heere zal hem bewaren, en zal hem bij het leven behouden; hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijner vijanden begeerte. (41:4) De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed; in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger. (41:5) Ik zeide: O Heere! wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. (41:6) Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende: Wanneer zal hij sterven, en zijn naam vergaan? (41:7) En zo iemand van hen komt, om mij te zien, hij spreekt valsheid; zijn hart vergadert zich onrecht; gaat hij uit naar buiten, hij spreekt er van. (41:8) Al mijn haters mompelen te zamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, zeggende: (41:9) Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij, die nederligt, zal niet weder opstaan. (41:10) Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. (41:11) Maar Gij, o Heere! wees mij genadig, en richt mij op; en ik zal het hun vergelden. (41:12) Hierbij weet ik, dat Gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. (41:13) Want mij aangaande, Gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid, en Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid. (41:14) Geloofd zij de Heere, de God Israels, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen, ja, amen.


Toon nummering: naast | in tekst | niet