Bijbelboeken

Psalmen 9:1-20

Danklied voor een grote verlossing

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Muth-labben. (9:2) Ik zal den Heere loven met mijn ganse hart; ik zal al Uw wonderen vertellen.2 (9:3) In U zal ik mij verblijden, en van vreugde opspringen; ik zal Uw Naam psalmzingen, o Allerhoogste!3 (9:4) Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van Uw aangezicht.4 (9:5) Want Gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan; Gij hebt gezeten op den troon, o Rechter, der gerechtigheid.5 (9:6) Gij hebt de heidenen gescholden, den goddeloze verdaan, hun naam uitgedelgd, tot in eeuwigheid en altoos.6 (9:7) O vijand! zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid, en hebt gij de steden uitgeroeid? Hunlieder gedachtenis is met hen vergaan.7 (9:8) Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten; Hij heeft Zijn troon bereid ten gerichte.8 (9:9) En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in rechtmatigheden.9 (9:10) En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor den verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid.10 (9:11) En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.

11 (9:12) Psalmzingt den Heere, Die te Sion woont; verkondigt onder de volken Zijn daden.12 (9:13) Want Hij zoekt de bloedstortingen, Hij gedenkt derzelve; Hij vergeet het geroep der ellendigen niet.13 (9:14) Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, van mijn poorten des doods;14 (9:15) Opdat ik Uw gansen lof in de poorten der dochter van Sion vertelle, dat ik mij verheuge in Uw heil.15 (9:16) De heidenen zijn gezonken in de groeve, die zij gemaakt hadden; hunlieder voet is gevangen in het net, dat zij verborgen hadden.16 (9:17) De Heere is bekend geworden; Hij heeft recht gedaan; de goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen! Higgajon, Sela.17 (9:18) De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.18 (9:19) Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn.19 (9:20) Sta op, Heere, laat de mens zich niet versterken; laat de heidenen voor Uw aangezicht geoordeeld worden.20 (9:21) O Heere! jaag hun vreze aan; laat de heidenen weten, dat zij mensen zijn. Sela.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 9.


Toon nummering: naast | in tekst | niet