Bijbelboeken

Psalmen 100:1-5

Juicht den HEERE !

1 Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den Heere.2 Dient den Heere met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.3 Weet, dat de Heere is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.4 Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.5 Want de Heere is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 100.


Toon nummering: naast | in tekst | niet