Bijbelboeken

Psalmen 130:1-8


    Boetpsalm

  1. Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o Heere!
  2. Heere! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
  3. Zo Gij, Heere! de ongerechtigheden gadeslaat; Heere! wie zal bestaan?
  4. Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
  5. Ik verwacht den Heere; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
  6. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
  7. Israel hope op den Heere; want bij den Heere is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
  8. En Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 130.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document