Psalmen 83:1-18

Gebed om bestraffing der vijanden

Een lied, een psalm van Asaf. (83:2) O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God! (83:3) Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op. (83:4) Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen. (83:5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde. (83:6) Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; (83:7) De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen; (83:8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus. (83:9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela. (83:10) Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison; (83:11) Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde. (83:12) Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna; (83:13) Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen. (83:14) Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind. (83:15) Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt; (83:16) Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind. (83:17) Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Heere! Uw Naam zoeken. (83:18) Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen; (83:19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde.


Toon nummering: naast | in tekst | niet