Bijbelboeken

Psalmen 83:1-18


  Gebed om bestraffing der vijanden

 1. Een lied, een psalm van Asaf. (83:2) O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!
 2. (83:3) Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.
 3. (83:4) Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.
 4. (83:5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde.
 5. (83:6) Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;
 6. (83:7) De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;
 7. (83:8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.
 8. (83:9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.
 9. (83:10) Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison;
 10. (83:11) Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde.
 11. (83:12) Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna;
 12. (83:13) Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen.
 13. (83:14) Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind.
 14. (83:15) Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt;
 15. (83:16) Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind.
 16. (83:17) Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Heere! Uw Naam zoeken.
 17. (83:18) Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen;
 18. (83:19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 83.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document