Bijbelboeken

Psalmen 140:1-13

Gebed om bescherming tegen goddeloze mensen

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (140:2) Red mij, Heere! van den kwaden mens; behoed mij voor den man alles gewelds;2 (140:3) Die veel kwaads in het hart denken, allen dag samenkomen om te oorlogen.3 (140:4) Zij scherpen hun tong, als een slang; heet addervergift is onder hun lippen. Sela.4 (140:5) Bewaar mij, Heere! van de handen des goddelozen; behoed mij van den man alles gewelds; van hen, die mijn voeten denken weg te stoten.5 (140:6) De hovaardigen hebben mij een strik verborgen, en koorden; zij hebben een net uitgespreid aan de zijde des wegs; valstrikken hebben zij mij gezet. Sela.6 (140:7) Ik heb tot den Heere gezegd: Gij zijt mijn God; neem ter ore, o Heere! de stem mijner smekingen.7 (140:8) Heere, Heere, Sterkte mijns heils! Gij hebt mijn hoofd bedekt ten dage der wapening.8 (140:9) Geef, Heere! de begeerten des goddelozen niet; bevorder zijn kwaad voornemen niet; zij zouden zich verheffen. Sela.9 (140:10) Aangaande het hoofd dergenen, die mij omringen, de overlast hunner lippen overdekke hen.10 (140:11) Vurige kolen moeten op hen geschud worden; Hij doe hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, dat zij niet weder opstaan.

11 (140:12) Een man van kwade tong zal op de aarde niet bevestigd worden; een boos man des gewelds, dien zal men jagen, totdat hij geheel verdreven is.12 (140:13) Ik weet, dat de Heere de rechtzaak des ellendigen, en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren.13 (140:14) Gewisselijk, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven; de oprechten zullen voor Uw aangezicht blijven.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 140.


Toon nummering: naast | in tekst | niet