Bijbelboeken

Psalmen 149:1-9


  Vermaning tot dankzegging

 1. Hallelujah! Zingt den Heere een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente Zijner gunstgenoten.
 2. Dat Israel zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.
 3. Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.
 4. Want de Heere heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.
 5. Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers.
 6. De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;
 7. Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken;
 8. Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;
 9. Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 149.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document