Bijbelboeken

Psalmen 149:1-9

Vermaning tot dankzegging

1 Hallelujah! Zingt den Heere een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente Zijner gunstgenoten.2 Dat Israel zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.3 Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.4 Want de Heere heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.5 Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers.6 De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;7 Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken;8 Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;9 Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 149.


Toon nummering: naast | in tekst | niet