Bijbelboeken

Psalmen 7:1-17

Gebed om gerechtigheid

1 Davids Schiggajon, dat hij den Heere gezongen heeft, over de woorden van Cusch, den zoon van Jemini. (7:2) Heere, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij.2 (7:3) Opdat hij mijn ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is.3 (7:4) Heere, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is;4 (7:5) Indien ik kwaad vergolden heb dien, die vrede met mij had; (ja, ik heb dien gered, die mij zonder oorzaak benauwde!)5 (7:6) Zo vervolge de vijand mijn ziel, en achterhale ze, en vertrede mijn leven ter aarde, en doe mijn eer in het stof wonen! Sela.6 (7:7) Sta op, Heere, in Uw toorn, verhef U om de verbolgenheden mijner benauwers, en ontwaak tot mij; Gij hebt het gericht bevolen.7 (7:8) Zo zal de vergadering der volken U omsingelen; keer dan boven haar weder in de hoogte.8 (7:9) De Heere zal den volken recht doen; richt mij, Heere, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn oprechtigheid, die bij mij is.9 (7:10) Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!10 (7:11) Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt.

11 (7:12) God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.12 (7:13) Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.13 (7:14) En heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen.14 (7:15) Ziet, hij is in arbeid van ongerechtigheid, en is zwanger van moeite, hij zal leugen baren.15 (7:16) Hij heeft een kuil gedolven, en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve, die hij gemaakt heeft.16 (7:17) Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren, en zijn geweld op zijn schedel nederdalen.17 (7:18) Ik zal den Heere loven naar Zijn gerechtigheid, en den Naam des Heeren, des Allerhoogsten, psalmzingen.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 7.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken