Bijbelboeken

Psalmen 102:1-28


  Boetpsalm

 1. Een gebed des verdrukten, als hij overstelpt is, en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heeren. (102:2) O Heere! hoor mijn gebed, en laat mijn geroep tot U komen.
 2. (102:3) Verberg Uw aangezicht niet voor mij, neig Uw oor tot mij ten dage mijner benauwdheid; ten dage als ik roep, verhoor mij haastelijk.
 3. (102:4) Want mijn dagen zijn vergaan als rook, en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard.
 4. (102:5) Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten.
 5. (102:6) Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees, vanwege de stem mijns zuchtens.
 6. (102:7) Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden, ik ben geworden als een steenuil der wildernissen.
 7. (102:8) Ik waak, en ben geworden als een eenzame mus op het dak.
 8. (102:9) Mijn vijanden smaden mij al den dag; die tegen mij razen, zweren bij mij.
 9. (102:10) Want ik eet as als brood, en vermeng mijn drank met tranen.
 10. (102:11) Vanwege Uw verstoordheid en Uw groten toorn; want Gij hebt mij verheven, en mij weder nedergeworpen.
 11. (102:12) Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras.
 12. (102:13) Maar Gij, Heere! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht.
 13. (102:14) Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen.
 14. (102:15) Want Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis.
 15. (102:16) Dan zullen de heidenen den Naam des Heeren vrezen, en alle koningen der aarde Uw heerlijkheid.
 16. (102:17) Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn heerlijkheid zal verschenen zijn,
 17. (102:18) Zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed;
 18. (102:19) Dat zal geschreven worden voor het navolgende geslacht; en het volk, dat geschapen zal worden, zal den Heere loven;
 19. (102:20) Omdat Hij uit de hoogte Zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien; dat de Heere uit den hemel op de aarde geschouwd zal hebben;
 20. (102:21) Om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods;
 21. (102:22) Opdat men den Naam des Heeren vertelle te Sion, en Zijn lof te Jeruzalem;
 22. (102:23) Wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om den Heere te dienen.
 23. (102:24) Hij heeft mijn kracht op den weg ter neder gedrukt; mijn dagen heeft Hij verkort.
 24. (102:25) Ik zeide: Mijn God! neem mij niet weg in het midden mijner dagen; Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht.
 25. (102:26) Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen;
 26. (102:27) Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn.
 27. (102:28) Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geeindigd worden.
 28. (102:29) De kinderen Uwer knechten zullen wonen, en hun zaad zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 102.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document