Bijbelboeken

Psalmen 51:1-19


  Boetpsalm

 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (51:2) Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. (51:3) Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.
 2. (51:4) Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.
 3. (51:5) Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.
 4. (51:6) Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.
 5. (51:7) Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.
 6. (51:8) Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.
 7. (51:9) Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
 8. (51:10) Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.
 9. (51:11) Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.
 10. (51:12) Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.
 11. (51:13) Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.
 12. (51:14) Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.
 13. (51:15) Zo zal ik den overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.
 14. (51:16) Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.
 15. (51:17) Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.
 16. (51:18) Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.
 17. (51:19) De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.
 18. (51:20) Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
 19. (51:21) Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 51.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document