Bijbelboeken

Psalmen 114:1-8


    Het wonder van de uittocht

  1. Toen Israel uit Egypte toog, het huis Jakobs van een volk, dat een vreemde taal had;
  2. Zo werd Juda tot Zijn heiligdom, Israel Zijn volkomene heerschappij.
  3. De zee zag het, en vlood; de Jordaan keerde achterwaarts.
  4. De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.
  5. Wat was u, gij zee! dat gij vloodt? gij Jordaan! dat gij achterwaarts keerdet?
  6. Gij bergen, dat gij opsprongt als rammen? gij heuvelen! als lammeren?
  7. Beef, gij aarde! voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van den God Jakobs;
  8. Die den rotssteen veranderde in een watervloed, den keisteen in een waterfontein.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 114.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document