Bijbelboeken

Psalmen 34:1-22

God beschermt de gelovigen

1 Een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging. (34:2) Aleph. Ik zal den Heere loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.2 (34:3) Beth. Mijn ziel zal zich beroemen in den Heere; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.3 (34:4) Gimel. Maakt den Heere met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen.4 (34:5) Daleth. Ik heb den Heere gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.5 (34:6) He. Vau. Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.6 (34:7) Zain. Deze ellendige riep, en de Heere hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.7 (34:8) Cheth. De Engel des Heeren legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.8 (34:9) Teth. Smaakt en ziet, dat de Heere goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt.9 (34:10) Jod. Vreest den Heere, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben geen gebrek.10 (34:11) Caph. De jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren; maar die den Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

11 (34:12) Lamed. Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des Heeren vreze leren.12 (34:13) Mem. Wie is de man, die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft, om het goede te zien?13 (34:14) Nun. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.14 (34:15) Samech. Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na.15 (34:16) Ain. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep.16 (34:17) Pe. Het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.17 (34:18) Tsade. Zij roepen, en de Heere hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.18 (34:19) Koph. De Heere is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.19 (34:20) Resch. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de Heere.20 (34:21) Schin. Hij bewaart al zijn beenderen; niet een van die wordt gebroken.

21 (34:22) Thau. De boosheid zal den goddeloze doden; en die den rechtvaardige haten, zullen schuldig verklaard worden.22 (34:23) De Heere verlost de ziel Zijner knechten; en allen, die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 34.


Toon nummering: naast | in tekst | niet