Bijbelboeken

Psalmen 3:1-8

Een morgenlied

1 Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. (3:2) O Heere! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op.2 (3:3) Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.3 (3:4) Doch Gij, Heere! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.4 (3:5) Ik riep met mijn stem tot den Heere, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela.5 (3:6) Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij.6 (3:7) Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.7 (3:8) Sta op, Heere, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.8 (3:9) Het heil is des Heeren; Uw zegen is over Uw volk. Sela.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 3.


Toon nummering: naast | in tekst | niet