Bijbelboeken

Psalmen 76:1-12

Gods majesteit en macht

1 Een psalm, een lied van Asaf, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. (76:2) God is bekend in Juda; Zijn Naam is groot in Israel.2 (76:3) En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.3 (76:4) Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van den boog, het schild, en het zwaard, en den krijg. Sela.4 (76:5) Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen.5 (76:6) De stouthartigen zijn beroofd geworden; zij hebben hun slaap gesluimerd; en geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden.6 (76:7) Van Uw schelden, o God van Jakob! is samen wagen en paard in slaap gezonken.7 (76:8) Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af?8 (76:9) Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; de aarde vreesde en werd stil,9 (76:10) Als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela.10 (76:11) Want de grimmigheid des mensen zal U loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij opbinden.

11 (76:12) Doet geloften en betaalt ze den Heere, uw God, gij allen, die rondom Hem zijt! Laat hen Dien, Die te vrezen is, geschenken brengen;12 (76:13) Die den geest der vorsten als druiven afsnijdt; Die den koningen der aarde vreselijk is.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 76.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken