Bijbelboeken

Psalmen 88:1-18

Gebed in zware beproeving

1 Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet. (88:2) O Heere, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.2 (88:3) Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei.3 (88:4) Want mijn ziel is der tegenheden zat, en mijn leven raakt tot aan het graf.4 (88:5) Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben geworden als een man, die krachteloos is;5 (88:6) Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen, die in het graf liggen, die Gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van Uw hand.6 (88:7) Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.7 (88:8) Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela.8 (88:9) Mijn bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen.9 (88:10) Mijn oog treurt vanwege verdrukking; Heere! ik roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U.10 (88:11) Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? Sela.

11 (88:12) Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf?12 (88:13) Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis, en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?13 (88:14) Maar ik, Heere! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.14 (88:15) Heere! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij?15 (88:16) Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig.16 (88:17) Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan.17 (88:18) Den gansen dag omringen zij mij als water; te zamen omgeven zij mij.18 (88:19) Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan; mijn bekenden zijn in duisternis.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 88.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken