Bijbelboeken

Psalmen 148:1-14


  Alle schepselen loven den HEERE

 1. Hallelujah! Looft den Heere uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!
 2. Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!
 3. Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!
 4. Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!
 5. Dat zij den Naam des Heeren loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.
 6. En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.
 7. Looft den Heere, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!
 8. Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!
 9. Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!
 10. Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!
 11. Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!
 12. Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!
 13. Dat zij den Naam des Heeren loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.
 14. En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israels, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 148.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document