Psalmen 36:1-12

Goddeloosheid en de rijkdom van Gods genade

Een psalm van David, den knecht des Heeren, voor den opperzangmeester. (36:2) De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart: Er is geen vreze Gods voor zijn ogen. (36:3) Want hij vleit zichzelven in zijn ogen, als men zijn ongerechtigheid bevindt, die te haten is. (36:4) De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog; hij laat na te verstaan tot weldoen. (36:5) Hij bedenkt onrecht op zijn leger; hij stelt zich op een weg, die niet goed is; het kwaad verwerpt hij niet. (36:6) O Heere! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe. (36:7) Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, Uw oordelen zijn een grote afgrond; Heere! Gij behoudt mensen en beesten. (36:8) Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen. (36:9) Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten. (36:10) Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht. (36:11) Strek Uw goedertierenheid uit over degenen, die U kennen, en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart. (36:12) De voet der hovaardigen kome niet over mij, en de hand der goddelozen doe mij niet omzwerven. (36:13) Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen; zij zijn nedergestoten, en kunnen niet weder opstaan.


Toon nummering: naast | in tekst | niet