Bijbelboeken

Psalmen 87:1-7


    Heerlijkheid der Gemeente Gods

  1. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.
  2. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.
  3. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.
  4. Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.
  5. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.
  6. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela.
  7. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 87.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document