Bijbelboeken

Psalmen 147:1-20


  Lofpsalm

 1. Looft den Heere, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.
 2. De Heere bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.
 3. Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.
 4. Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.
 5. Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.
 6. De Heere houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.
 7. Zingt den Heere bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.
 8. Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;
 9. Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.
 10. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.
 11. De Heere heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
 12. O Jeruzalem! roem den Heere; o Sion! loof uw God.
 13. Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.
 14. Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.
 15. Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.
 16. Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.
 17. Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?
 18. Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.
 19. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.
 20. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 147.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document