Psalmen 6:1-10

Boetpsalm

Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth, op de Scheminith. (6:2) O Heere, straf mij niet in Uw toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid! (6:3) Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt; genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. (6:4) Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, Heere, hoe lange? (6:5) Keer weder, Heere, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer goedertierenheid wil. (6:6) Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf? (6:7) Ik ben moede van mijn zuchten; ik doe mijn bed den gansen nacht zwemmen; ik doornat mijn bedstede met mijn tranen. (6:8) Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is veroud, vanwege al mijn tegenpartijders. (6:9) Wijkt van mij, al gij werkers der ongerechtigheid; want de Heere heeft de stem mijns geweens gehoord. (6:10) De Heere heeft mijn smeking gehoord; de Heere zal mijn gebed aannemen. (6:11) Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden; zij zullen terugkeren, zij zullen in een ogenblik beschaamd worden.

Toon nummering: naast | in tekst | niet