Bijbelboeken

Psalmen 85:1-13


  Gebed om voortdurenden zegen

 1. Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (85:2) Gij zijt Uw lande gunstig geweest, Heere! de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend.
 2. (85:3) De misdaad Uws volks hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela.
 3. (85:4) Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws toorns.
 4. (85:5) Breng ons weder, o God onzes heils! en doe te niet Uw toornigheid over ons.
 5. (85:6) Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht?
 6. (85:7) Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U verblijde?
 7. (85:8) Toon ons Uw goedertierenheid, o Heere, en geef ons Uw heil.
 8. (85:9) Ik zal horen, wat God, de Heere, spreken zal; want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren.
 9. (85:10) Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenen, die Hem vrezen, opdat in ons land eer wone.
 10. (85:11) De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen.
 11. (85:12) De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien.
 12. (85:13) Ook zal de Heere het goede geven; en ons land zal zijn vrucht geven.
 13. (85:14) De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht henengaan, en Hij zal ze zetten op den weg Zijner voetstappen.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 85.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document