Psalmen 85:1-13

Gebed om voortdurenden zegen

Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (85:2) Gij zijt Uw lande gunstig geweest, Heere! de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend. (85:3) De misdaad Uws volks hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela. (85:4) Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws toorns. (85:5) Breng ons weder, o God onzes heils! en doe te niet Uw toornigheid over ons. (85:6) Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? (85:7) Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U verblijde? (85:8) Toon ons Uw goedertierenheid, o Heere, en geef ons Uw heil. (85:9) Ik zal horen, wat God, de Heere, spreken zal; want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. (85:10) Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenen, die Hem vrezen, opdat in ons land eer wone. (85:11) De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. (85:12) De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien. (85:13) Ook zal de Heere het goede geven; en ons land zal zijn vrucht geven. (85:14) De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht henengaan, en Hij zal ze zetten op den weg Zijner voetstappen.


Toon nummering: naast | in tekst | niet