Bijbelboeken

Psalmen 85:1-13

Gebed om voortdurenden zegen

1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (85:2) Gij zijt Uw lande gunstig geweest, Heere! de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend.2 (85:3) De misdaad Uws volks hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela.3 (85:4) Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws toorns.4 (85:5) Breng ons weder, o God onzes heils! en doe te niet Uw toornigheid over ons.5 (85:6) Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht?6 (85:7) Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U verblijde?7 (85:8) Toon ons Uw goedertierenheid, o Heere, en geef ons Uw heil.8 (85:9) Ik zal horen, wat God, de Heere, spreken zal; want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren.9 (85:10) Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenen, die Hem vrezen, opdat in ons land eer wone.10 (85:11) De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen.

11 (85:12) De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien.12 (85:13) Ook zal de Heere het goede geven; en ons land zal zijn vrucht geven.13 (85:14) De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht henengaan, en Hij zal ze zetten op den weg Zijner voetstappen.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 85.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken