Bijbelboeken

Psalmen 30:1-12

Danklied voor genezing

1 Een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. (30:2) Ik zal U verhogen, Heere, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.2 (30:3) Heere, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.3 (30:4) Heere! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald.4 (30:5) Psalmzingt den Heere, gij Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.5 (30:6) Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.6 (30:7) Ik zeide wel in mijn voorspoed: Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.7 (30:8) Want, Heere! Gij hadt mijn berg door Uw goedgunstigheid vastgezet; maar toen Gij Uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt.8 (30:9) Tot U, Heere! riep ik, en ik smeekte tot den Heere:9 (30:10) Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeve? Zal U het stof loven? Zal het Uw waarheid verkondigen?10 (30:11) Hoor, Heere! en wees mij genadig; Heere! wees mij een Helper.

11 (30:12) Gij hebt mij mijn weeklage veranderd in een rei; Gij hebt mijn zak ontbonden, en mij met blijdschap omgord;12 (30:13) Opdat mijn eer U psalmzinge, en niet zwijge. Heere, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 30.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken