Bijbelboeken

Psalmen 46:1-11

Een vaste burcht is onze God

1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (46:2) God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.2 (46:3) Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen;3 (46:4) Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.4 (46:5) De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten.5 (46:6) God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond.6 (46:7) De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.7 (46:8) De Heere der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.8 (46:9) Komt, aanschouwt de daden des Heeren, Die verwoestingen op aarde aanricht.9 (46:10) Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.10 (46:11) Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.

11 (46:12) De Heere der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 46.


Toon nummering: naast | in tekst | niet