Bijbelboeken

Psalmen 56:1-13

Troost voor een vluchteling

1 Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, op Jonath Elem Rechokim; als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. (56:2) Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen dag dringt mij de bestrijder.2 (56:3) Mijn verspieders zoeken mij den gansen dag op te slokken; want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste!3 (56:4) Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.4 (56:5) In God zal ik Zijn woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zoude mij vlees doen?5 (56:6) Den gansen dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.6 (56:7) Zij rotten samen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen; als die op mijn ziel wachten.7 (56:8) Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God!8 (56:9) Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in Uw register?9 (56:10) Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dage als ik roepen zal; dit weet ik, dat God met mij is.10 (56:11) In God zal ik het woord prijzen; in den Heere zal ik het woord prijzen.

11 (56:12) Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen?12 (56:13) O God! op mij zijn Uw geloften; ik zal U dankzeggingen vergelden;13 (56:14) Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden?

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 56.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken