Bijbelboeken

Psalmen 38:1-22


  Boetpsalm

 1. Een psalm van David, om te doen gedenken. (38:2) O Heere! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.
 2. (38:3) Want Uw pijlen zijn in mij gedaald, en Uw hand is op mij nedergedaald.
 3. (38:4) Er is niets geheels in mijn vlees, vanwege Uw gramschap; er is geen vrede in mijn beenderen, vanwege mijn zonde.
 4. (38:5) Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.
 5. (38:6) Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild, vanwege mijn dwaasheid.
 6. (38:7) Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen; ik ga den gansen dag in het zwart.
 7. (38:8) Want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke plage, en er is niets geheels in mijn vlees.
 8. (38:9) Ik ben verzwakt, en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het geruis mijns harten.
 9. (38:10) Heere! voor U is al mijn begeerte; en mijn zuchten is voor U niet verborgen.
 10. (38:11) Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten; en het licht mijner ogen, ook zij zelven zijn niet bij mij.
 11. (38:12) Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plage, en mijn nabestaanden staan van verre.
 12. (38:13) En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken; en die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen, en zij overdenken den gansen dag listen.
 13. (38:14) Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet.
 14. (38:15) Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegenredenen zijn.
 15. (38:16) Want op U, Heere! hoop ik; Gij zult verhoren, Heere, mijn God!
 16. (38:17) Want ik zeide: Dat zij zich toch over mij niet verblijden! Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken.
 17. (38:18) Want ik ben tot hinken gereed, en mijn smart is steeds voor mij.
 18. (38:19) Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.
 19. (38:20) Maar mijn vijanden zijn levende, worden machtig; en die mij om valse oorzaken haten, worden groot.
 20. (38:21) En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag.
 21. (38:22) Verlaat mij niet, o Heere, mijn God! wees niet verre van mij.
 22. (38:23) Haast U tot mijn hulp, Heere, mijn Heil!


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 38.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document