Bijbelboeken

Psalmen 144:1-15


  Gebed voor de overwinning

 1. Een psalm van David. Gezegend zij de Heere, mijn Rotssteen, Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog;
 2. Mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn Bevrijder voor mij, mijn Schild, en op Wien ik mij betrouwe; Die mijn volk aan mij onderwerpt!
 3. O Heere! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht?
 4. De mens is der ijdelheid gelijk; zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw.
 5. Neig Uw hemelen, Heere! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij roken.
 6. Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen.
 7. Steek Uw handen van de hoogte uit; ontzet mij, en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden;
 8. Welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid.
 9. O God! ik zal U een nieuw lied zingen; met de luit en het tiensnarig instrument zal ik U psalmzingen.
 10. Gij, Die den koningen overwinning geeft, Die Zijn knecht David ontzet van het boze zwaard;
 11. Ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid;
 12. Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd; onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis.
 13. Dat onze winkelen vol zijnde, den enen voorraad na den anderen uitgeven; dat onze kudden bij duizenden werpen, ja, bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen.
 14. Dat onze ossen wel geladen zijn; dat geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten.
 15. Welgelukzalig is het volk, dien het alzo gaat; welgelukzalig, is het volk, wiens God de Heere is.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 144.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document