Bijbelboeken

Psalmen 128:1-6

Zegen in het huisgezin

1 Een lied Hammaaloth. Welgelukzalig is een iegelijk, die den Heere vreest, die in Zijn wegen wandelt.2 Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan.3 Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.4 Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die den Heere vreest.5 De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens;6 En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israel!

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 128.


Toon nummering: naast | in tekst | niet