Bijbelboeken

Psalmen 133:1-3


    Zegen der broederlijke liefde

  1. Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!
  2. Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aaron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.
  3. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 133.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document