Bijbelboeken

Psalmen 99:1-9

Grootheid van Gods macht en heerschappij

1 De Heere regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.2 De Heere is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken.3 Dat zij Uw groten en vreselijken Naam loven, die heilig is;4 En de sterkte des Konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.5 Verheft den Heere, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig!6 Mozes en Aaron waren onder Zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers Zijns Naams; zij riepen tot den Heere, en Hij verhoorde hen.7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen onderhouden, en de inzettingen, die Hij hun gegeven had.8 O Heere, onze God! Gij hebt hen verhoord, Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden.9 Verheft den Heere, onzen God, en buigt u voor den berg Zijner heiligheid; want de Heere, onze God, is heilig.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 99.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken