Bijbelboeken

Psalmen 99:1-9


  Grootheid van Gods macht en heerschappij

 1. De Heere regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.
 2. De Heere is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken.
 3. Dat zij Uw groten en vreselijken Naam loven, die heilig is;
 4. En de sterkte des Konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.
 5. Verheft den Heere, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig!
 6. Mozes en Aaron waren onder Zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers Zijns Naams; zij riepen tot den Heere, en Hij verhoorde hen.
 7. Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen onderhouden, en de inzettingen, die Hij hun gegeven had.
 8. O Heere, onze God! Gij hebt hen verhoord, Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden.
 9. Verheft den Heere, onzen God, en buigt u voor den berg Zijner heiligheid; want de Heere, onze God, is heilig.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 99.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document