Bijbelboeken

Psalmen 13:1-6

Blij vertrouwen op God

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (13:2) Hoe lang, Heere, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen?2 (13:3) Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn?3 (13:4) Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape;4 (13:5) Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen.5 (13:6) Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil;6 ik zal den Heere zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 13.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken