Bijbelboeken

Psalmen 122:1-9


  De heerlijkheid van Jeruzalem

 1. Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren gaan.
 2. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!
 3. Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;
 4. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heeren, tot de getuigenis Israels, om den Naam des Heeren te danken.
 5. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.
 6. Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
 7. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
 8. Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!
 9. Om des huizes des Heeren, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 122.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document