Bijbelboeken

Psalmen 88:1-18


  Gebed in zware beproeving

 1. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet. (88:2) O Heere, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.
 2. (88:3) Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei.
 3. (88:4) Want mijn ziel is der tegenheden zat, en mijn leven raakt tot aan het graf.
 4. (88:5) Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben geworden als een man, die krachteloos is;
 5. (88:6) Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen, die in het graf liggen, die Gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van Uw hand.
 6. (88:7) Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.
 7. (88:8) Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela.
 8. (88:9) Mijn bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen.
 9. (88:10) Mijn oog treurt vanwege verdrukking; Heere! ik roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U.
 10. (88:11) Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? Sela.
 11. (88:12) Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf?
 12. (88:13) Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis, en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?
 13. (88:14) Maar ik, Heere! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.
 14. (88:15) Heere! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij?
 15. (88:16) Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig.
 16. (88:17) Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan.
 17. (88:18) Den gansen dag omringen zij mij als water; te zamen omgeven zij mij.
 18. (88:19) Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan; mijn bekenden zijn in duisternis.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 88.
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document