Bijbelboeken

1 Kronieken

Het boek 1 Kronieken is het 13e boek en bevat 942 verzen in 29 hoofdstukken.
Daarin komen 48 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Titels

1 Kronieken 1 1 - 54 Sálomo tot koning gezalfd
1 Kronieken 2 1 - 11 Davids laatste bevelen en zijn dood
12 - 55 Adónia, Abjathar, Joab en Simeï gestraft
1 Kronieken 3 1 - 15 Sálomo's huwelijk en droomgezicht bij Gíbeon
16 - 24 Eerste rechtspraak van Sálomo
1 Kronieken 4 1 - 28 Staats- en hofbeambten van Sálomo. Grootheid van zijn koninkrijk
29 - 43 Wijsheid van Sálomo
1 Kronieken 5 1 - 26 Verbond van Sálomo met koning Hiram. Voorbereiding voor den tempelbouw
1 Kronieken 6 1 - 81 De tempelbouw
1 Kronieken 7 1 - 12 Bouw van Sálomo's paleis
13 - 40 Het inwendige van den tempel
1 Kronieken 8 1 - 11 Inwijding van den tempel
12 - 53 Sálomo bij de inwijding van den tempel
54 - 40 Sálomo zegent het volk
1 Kronieken 9 1 - 9 God verschijnt ten tweeden male aan Sálomo
10 - 44 Sálomo schenkt aan koning Hiram twintig steden
1 Kronieken 10 1 - 13 De koningin van Scheba komt te Jeruzalem Sálomo bezoeken
14 - 14 Sálomo's rijkdom
1 Kronieken 11 1 - 13 Sálomo's vrouwen en afgoderij
14 - 25 De vijanden van Sálomo
26 - 40 Jeróbeam door Ahía het koninkrijk van Israël toegezegd
41 - 47 Dood van Sálomo
1 Kronieken 12 1 - 19 Israëls verzoek om verlichting van lasten
20 - 24 Jeróbeam koning over Israël
25 - 40 Afgoderij
1 Kronieken 13 1 - 10 Jeróbeam door een profeet te Beth-El bestraft
11 - 14 Dood van den profeet te Beth-El
1 Kronieken 14 1 - 20 Ahía voorzegt den ondergang van Jeróbeam
21 - 17 Afgoderij van Juda onder Rehábeam
1 Kronieken 15 1 - 8 Abíam koning van Juda
9 - 24 Asa koning van Juda
25 - 29 Báësa koning van Israël
1 Kronieken 16 1 - 7 Profetie tegen het huis van Báësa
8 - 14 Ela koning van Israël
15 - 22 Zimri koning van Israël
23 - 28 Omri koning van Israël
29 - 43 Achab koning van Israël
1 Kronieken 17 1 - 27 Elía aan de beek Krith en bij de weduwe te Zarfath
1 Kronieken 18 1 - 17 Elía en de profeten van Baál
1 Kronieken 19 1 - 8 Elía's vlucht
9 - 18 Elía bij den berg Horeb
19 - 19 Elísa
1 Kronieken 20 1 - 8 Oorlog tussen Achab en Benhadad
1 Kronieken 21 1 - 30 Achab en Naboth
1 Kronieken 22 1 - 29 Strijd van Achab en Jósafat tegen de Syriërs
30 - 40 Dood van Achab
41 - 51 Jósafat koning van Juda
52 - 19 Aházia koning van Israël


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document