Bijbelboeken

1 Kronieken 16:23-28

Omri koning van Israël

23 Zingt den Heere, gij, ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag.24 Vertelt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwerken onder alle volken.25 Want de Heere is groot, en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk boven alle goden.26 Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de Heere heeft de hemelen gemaakt.27 Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en vrolijkheid zijn in Zijn plaats.28 Geeft den Heere, gij, geslachten der volken, geeft den Heere eer en sterkte.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken