Bijbelboeken

1 Kronieken 8:1-11

Inwijding van den tempel

Benjamin nu gewon Bela, zijn eerstgeborene, Asbel, den tweede, en Ahrah, den derde, Naho, den vierde, en Rafa, den vijfde, Bela nu had deze kinderen: Addar, en Gera, en Abihud, En Abisua, en Naaman, en Ahoah, En Gera, en Sefufan, en Huram. Dezen nu zijn de kinderen van Ehud; dezen waren hoofden der vaderen van de inwoners te Geba, en hij voerde hen over naar Manahath; En Naaman, en Ahia, en Gera; dezen voerde hij weg; en hij gewon Uzza en Ahihud. En Saharaim gewon kinderen in het land van Moab (nadat hij dezelve weggezonden had) uit Husim en Baara, zijn vrouwen; En uit Hodes, zijn huisvrouw, gewon hij Jobab, en Zibja, en Mesa, en Malcham, En Jeuz, en Sochja, en Mirma; dezen zijn zijne zonen, hoofden der vaderen. En uit Husim gewon hij Abitub en Elpaal.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet