Bijbelboeken

1 Kronieken 16:15-22

Zimri koning van Israël

15 Gedenkt tot in der eeuwigheid Zijns verbonds, des woords, dat Hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht;16 Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;17 Welken Hij ook aan Jakob heeft gesteld tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond;18 Zeggende: Ik zal u het land Kanaan geven, een snoer van ulieder erfdeel;19 Als gij weinige mensen in getal waart; ja, weinigen en vreemdelingen daarin.20 En zij wandelden van volk tot volk, en van het ene koninkrijk tot een ander volk.21 Hij liet niemand toe hen te onderdrukken; ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende:22 Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken