Bijbelboeken

Numeri

Het boek Numeri is het 4e boek en bevat 1288 verzen in 36 hoofdstukken.
Daarin komen 60 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Titels

Numeri 1 1 - 54 Telling der stammen
Numeri 2 1 - 34 Legering der stammen
Numeri 3 1 - 51 Telling der Levieten
Numeri 4 1 - 49 Ambtsverdeling der Levieten
Numeri 5 1 - 4 Wegzending der onreinen
5 - 10 Wetten over ontvreemding
11 - 31 Wetten over de ijverzucht
Numeri 6 1 - 21 Wet van het nazireeërschap
22 - 27 De priesterlijke zegen
Numeri 7 1 - 89 Offeranden der oversten bij de inwijding des tabernakels
Numeri 8 1 - 4 Wetten over het aansteken der lampen
5 - 26 Inwijding der Levieten
Numeri 9 1 - 5 Het pascha in de woestijn van Sinaï
6 - 14 Verandering van den wettigen tijd
15 - 23 De wolk- en vuurkolom boven den tabernakel
Numeri 10 1 - 10 De twee zilveren trompetten
11 - 36 Israëls vertrek uit de woestijn Sinaï
Numeri 11 1 - 3 Het volk mort en wordt gestraft
4 - 15 De Israëlieten morren
16 - 25 Verkiezing der zeventig oudsten
26 - 30 Eldad en Medad
31 - 35 God zendt den Israëlieten een menigte kwakkelen
Numeri 12 1 - 9 Mirjam en Aäron morren tegen Mozes
10 - 16 Mirjam gestraft met melaatsheid
Numeri 13 1 - 33 Bevel om twaalf verspieders te zenden
Numeri 14 1 - 45 Het morrende volk gestraft
Numeri 15 1 - 31 Wetten voor verschillende offeranden
32 - 36 De sabbatschender gestraft
37 - 41 Bevel om een teken aan de klederen te dragen
Numeri 16 1 - 50 Het oproer van Korach, Dathan en Abíram tegen Mozes en Aäron
Numeri 17 1 - 13 De staf van Aäron
Numeri 18 1 - 32 Plichten en rechten van priesters en Levieten
Numeri 19 1 - 22 De verbrande rode koe en het water der ontzondiging
Numeri 20 1 - 1 Dood van Mirjam
2 - 13 De wateren van Meriba
14 - 21 De Edomieten weigeren Mozes den doortocht
22 - 29 Aärons dood
Numeri 21 1 - 9 De koperen slang
10 - 23 Verscheidene tochten van het volk Israëls
24 - 35 Israël slaat Sihon en Og
Numeri 22 1 - 41 Balak roept Bíleam
Numeri 23 1 - 30 Bíleam zegent Israël
Numeri 24 1 - 25 Bíleam zegent Israël nogmaals
Numeri 25 1 - 18 De Israëlieten plegen te Sittim ontucht en afgoderij
Numeri 26 1 - 65 Telling van de strijdbare Israëlieten
Numeri 27 1 - 11 Wet van het recht der erve
12 - 23 Jozua als opvolger van Mozes aangewezen
Numeri 28 1 - 8 Wetten voor de dagelijkse offeranden
9 - 15 Wetten voor het sabbatoffer en voor de nieuwe maand
16 - 31 Wetten voor de feesttijden
Numeri 29 1 - 40 De offers in de zevende maand
Numeri 30 1 - 16 Wetten der geloften
Numeri 31 1 - 54 Strijd van de Israëlieten tegen de Midianieten
Numeri 32 1 - 42 Ruben en Gad verzoeken hun erfdeel
Numeri 33 1 - 56 Verhaal der reizen en legerplaatsen der kinderen Israëls, van Egypte af tot aan het land Kanaän
Numeri 34 1 - 12 De grenzen van Kanaän
13 - 15 Verdeling van het land
16 - 29 Benoeming van hen, die het land verdelen zullen
Numeri 35 1 - 34 De steden aan de Levieten in te ruimen, en de zes vrijsteden
Numeri 36 1 - 13 Huwelijksverbod aan erfdochters buiten haar stam


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document