Bijbelboeken

Numeri 28:9-15

Wetten voor het sabbatoffer en voor de nieuwe maand

9 Maar op den sabbatdag twee volkomen eenjarige lammeren, en twee tienden meelbloem, ten spijsoffer, met olie gemengd, mitsgaders zijn drankoffer.10 Het is het brandoffer des sabbats op elken sabbat, boven het gedurig brandoffer, en zijn drankoffer.11 En in de beginselen uwer maanden zult gij een brandoffer den Heere offeren: twee jonge varren, en een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren;12 En drie tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd tot den enen var; en twee tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, tot den enen ram;13 En tot elk tiende deel meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, tot het ene lam; het is een brandoffer tot een liefelijken reuk, een vuuroffer, den Heere.14 En hun drankofferen zullen zijn de helft van een hin tot een var, en een derde deel van een hin tot een ram, en een vierendeel van een hin van wijn tot een lam; dat is het brandoffer der nieuwe maan in elke maand, naar de maanden des jaars.15 Daartoe zal een geitenbok ten zondoffer den Heere, boven het gedurige brandoffer, bereid worden, met zijn drankoffer.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken