Bijbelboeken

Numeri 9:15-23

De wolk- en vuurkolom boven den tabernakel

15 En op den dag van het oprichten des tabernakels bedekte de wolk den tabernakel, op de tent der getuigenis; en in den avond was over den tabernakel als een gedaante des vuurs, tot aan den morgen.16 Alzo geschiedde het geduriglijk; de wolk bedekte denzelven, en des nachts was er een gedaante des vuurs.17 Maar nadat de wolk opgeheven werd van boven de tent, zo verreisden ook daarna de kinderen Israels; en in de plaats, waar de wolk bleef, daar legerden zich de kinderen Israels.18 Naar den mond des Heeren, verreisden de kinderen Israels, en naar des Heeren mond legerden zij zich; al de dagen, in dewelke de wolk over den tabernakel bleef, legerden zij zich.19 En als de wolk vele dagen over den tabernakel verbleef, zo namen de kinderen Israels de wacht des Heeren waar, en verreisden niet.20 Als het nu was, dat de wolk weinige dagen op den tabernakel was, naar den mond des Heeren legerden zij zich, en naar den mond des Heeren verreisden zij.21 Maar was het, dat de wolk van den avond tot den morgen daar was, en de wolk in den morgen opgeheven werd, zo verreisden zij; of des daags, of des nachts, als de wolk opgeheven werd, zo verreisden zij.22 Of als de wolk twee dagen, of een maand, of vele dagen vertoog op den tabernakel, blijvende daarop, zo legerden zich de kinderen Israels, en verreisden niet; en als zij verheven werd, verreisden zij.23 Naar den mond des Heeren legerden zij zich, en naar den mond des Heeren verreisden zij; zij namen de wacht des Heeren waar, naar den mond des Heeren, door de hand van Mozes.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken