Bijbelboeken

Numeri 11:1-3

Het volk mort en wordt gestraft

1 En het geschiedde, als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren des Heeren; want de Heere hoorde het, zodat Zijn toorn ontstak, en het vuur des Heeren onder hen ontbrandde, en verteerde, in het uiterste des legers.2 Toen riep het volk tot Mozes; en Mozes bad tot den Heere; en het vuur werd gedempt.3 Daarom noemde hij den naam dier plaats Thab-era, omdat het vuur des Heeren onder hen gebrand had.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken