Bijbelboeken

Numeri 6:22-27

De priesterlijke zegen

22 En de Heere sprak tot Mozes, zeggende:23 Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen:24 De Heere zegene u, en behoede u!25 De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!26 De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken