Bijbelboeken

Numeri 12:1-9

Mirjam en Aäron morren tegen Mozes

1 Mirjam nu sprak, en Aaron, tegen Mozes, ter oorzake der vrouw, der Cuschietische, die hij genomen had; want hij had een Cuschietische ter vrouw genomen.2 En zij zeiden: Heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het!3 Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen, die op den aardbodem waren.4 Toen sprak de Heere haastelijk tot Mozes, en tot Aaron, en tot Mirjam: Gij drie, komt uit tot de tent der samenkomst! En zij drie kwamen uit.5 Toen kwam de Heere af in de wolkkolom, en stond aan de deur der tent; daarna riep Hij Aaron en Mirjam; en zij beiden kwamen uit.6 En Hij zeide: Hoort nu Mijn woorden! Zo er een profeet onder u is, Ik, de Heere, zal door een gezicht Mij aan hem bekend maken, door een droom zal Ik met hem spreken.7 Alzo is Mijn knecht Mozes niet, die in Mijn ganse huis getrouw is.8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, en door aanzien, en niet door duistere woorden; en de gelijkenis des Heeren aanschouwt hij; waarom dan hebt gijlieden niet gevreesd tegen Mijn knecht, tegen Mozes, te spreken?9 Zo ontstak des Heeren toorn tegen hen, en Hij ging weg.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken