Bijbelboeken

Numeri 28:16-31

Wetten voor de feesttijden

16 En in de eerste maand, op den veertienden dag der maand, is het pascha den Heere.17 En op den vijftienden dag derzelve maand is het feest; zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden.18 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gijlieden doen;19 Maar gij zult een vuuroffer ten brandoffer den Heere offeren: twee jonge varren, en een ram, daartoe zeven eenjarige lammeren; volkomen zullen zij u zijn.20 En hun spijsoffer zal zijn meelbloem, met olie gemengd; drie tienden tot een var, en twee tienden tot een ram zult gij bereiden.21 Tot elk zult gij een tiende deel bereiden tot een lam, tot die zeven lammeren toe.22 Daarna een bok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen.23 Behalve het morgenbrandoffer, hetwelk tot een gedurig brandoffer is, zult gij deze dingen bereiden.24 Achtervolgens deze dingen zult gij des daags, zeven dagen lang, de spijze des vuuroffers bereiden tot een liefelijken reuk den Heere; boven dat gedurig brandoffer zal het bereid worden, met zijn drankoffer.25 En op den zevenden dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen.

26 Insgelijks op den dag der eerstelingen, als gij een nieuw spijsoffer den Heere zult offeren naar uw werken, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen.27 Dan zult gij den Heere een brandoffer ten liefelijken reuk offeren: twee jonge varren, een ram, zeven eenjarige lammeren;28 En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot een var, twee tienden tot een ram;29 Tot elk een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe;30 Een geitenbok, om voor u verzoening te doen.31 Behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, zult gij ze bereiden; zij zullen u volkomen zijn met hun drankofferen.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken