Wij moeten tot Christus onze toevlucht nemen

Dit is nummer 7 van de Ziekentroost.

Aangezien wij dit zeker weten, dat wij zonder enige verdienste onzerzijds (want wij hebben er geen; waarom wij onnutte dienstknechten zijn), alleen door den dood en de wederopstanding van Christus, de eeuwige zaligheid verkrijgen, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. En naardien wij elk ogenblik hulp van node hebben, zo moeten wij tot Hem gaan. Want Hij zegt bij den profeet David: Roep Mij aan in den dag der benauwdheid, en Ik zal er u uithelpen. En: Al kon een moeder haar zuigeling vergeten, zo zal Ik toch u niet vergeten. Gelijk Christus Zelf in het Evangelie zegt: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Tot wien zullen wij anders heengaan? Hij heeft de woorden des eeuwigen levens; en het leven is in Hem geopenbaard. Hij is het hemelse Manna, Dat onze zielen eeuwiglijk verzadigt; het hemelse Brood; wie Daarvan door het geloof eet, zal nimmermeer hongeren, en wie Zijn bloed drinkt, zal nimmermeer dorsten.

Ga naar ziekentroost 8: Christus is de Fontein des eeuwigen levens
of ziekentroost 6: Christus is onze Verlossing

Toon nummering: naast | in tekst | niet