Van het geloof en de goede werken

Dit is nummer 17 van de Ziekentroost.

Maar deze waardigheid, om te staan voor den Zoon des mensen, bestaat in een rein, onbevlekt en onwankelbaar geloof, dat door de liefde werkt, waarmede wij Christus met al Zijn verdiensten en weldaden ontvangen en omhelzen. Welk geloof wij moeten tonen door een rein leven, gelijk Jakobus zegt. En van deze reinheid zegt Christus bij Matthéüs, hfdst. 5: Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. En de voornaamste reinheid ligt in het hart; want, gelijk Christus zegt, uit het hart komen voort doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze zijn het die den mens ontreinigen. Daarom, jaagt na de vrucht des Geestes, welke is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, gerechtigheid en waarheid. Daarom, tenzij dat wij wederom geboren worden, wij kunnen in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Ja, gelijk Christus zegt: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens (te weten in boosheid), zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Daar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt; gelijk ook Paulus duidelijk getuigt.

Ga naar ziekentroost 18: De wet Gods eist van ons, volkomen te zijn
of ziekentroost 16: Wij moeten bidden en waken

Toon nummering: naast | in tekst | niet