Hier volgen insgelijks nog sommige uitspraken, dienende voor de kranken in hun uiterste

Dit is nummer 23 van de Ziekentroost.

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Help nu met Simon van Cyréne Zijn kruis dragen.
Ga nu buiten de legerplaats Zijn smaadheid helpen dragen.
Laat ons nu één uur met Hem waken, opdat wij niet in verzoeking komen.
Nu moet gij den drinkbeker drinken dien Christus gedronken heeft; waarom Hij bloedige droppelen gezweet heeft, om dien te ontgaan; maar bad dat Zijns Vaders wil geschieden zou.
Zeg nu met den moordenaar: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
O God, zijt mij zondaar genadig. Heere, Gij Zone Davids, ontferm U mijner.
O Heere Jezus, ontvang mijn geest.
Ik verlang naar U; wanneer zal ik Uw lieflijk aanschijn aanschouwen? Want mijn ziel dorst naar U, als een dorstig land.
O Heere, Gij zijt mij het leven, en het sterven is mij gewin.
Ik heb een begeerte om ontbonden te worden en met U te zijn.
Ik ellendig mens, wanneer zult Gij mij verlossen uit dit lichaam der zonde?
Het is mij beter te sterven dan te leven.
Doch, Heere, Uw wil geschiede.
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.

Dit altemaal vergunne ons God, onze lieve Vader, door de verdiensten van Zijn lieven Zoon, onzen Heere Jezus Christus. Amen.

Ga naar ziekentroost 22: Sommige troostelijke uitspraken der Heilige Schrift, om in doodsnood te bidden

Toon nummering: naast | in tekst | niet