Liturgie

Liturgie / Overzicht

De liturgie der Gereformeerde Kerken in Nederland. Formulieren, bij dezelfe in den uiterlijken dienst gebruikelijk.

De liturgie geeft de kerkdienst de vorm. Het verschaft christelijke gebeden maar ook de bekende formulieren die gebruikt worden bij de sacramenten en andere gebeurtenissen. Het verschaft de dominee/kerkenraad handsvatten om de dienst in goede orde te leiden.

Christelijke gebeden

Zondag voor de predikatie
V贸贸r allen nood der christenheid des zondags na de predikatie
V贸贸r de leer den catechismus
Na de leer van den catechismus
V贸贸r de predikatie in de week
Na de predikatie in de week
Het morgengebed
Het avondgebed
V贸贸r de handelingen des kerkeraads
Na de handelingen des kerkeraads
V贸贸r de vergadering der diakenen
V贸贸r het eten
Na het eten
Voor kranke en aangevochten mensen

Formulieren

Om den heiligen doop aan de kleine kinderen der geloven te bedienen
Om den heiligen doop aan de volwassenen te bedienen
Om het heilig avondmaal te houden
Om de dienaren des goddelijken woords te bevestigen
Om ouderlingen en diakenen te bevestigen
Om den huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen
Van den ban of de afsnijding van de gemeente van Christus
Van wederopneming des afgesnedenen in de gemeente van Christus

Ziekentroost

Overzicht Ziekentroost
Volledige ziekentroost

Van de verdorvenheid en ellende des mensen
Door Adam zijn alle mensen in den dood gekomen
Van den gezetten tijd des mensen
Van den val en de ellendigheid des mensen
Van de verlossing des mensen
Christus is onze Verlossing
Wij moeten tot Christus onze toevlucht nemen
Christus is de Fontein des eeuwigen levens
Christus is onze Middelaar
Van de rechtvaardigmaking
Christus bidt voor ons
Wij behoren naar den dood te verlangen. Wij moeten uit dit lichaam verhuizen, eer wij bij den Heere komen
Waar wij heengaan, als wij vanhier verscheiden
Wij moeten sterven, eer wij verheerlijkt worden
Wij moeten vromelijk strijden tegen onze vijanden
Wij moeten bidden en waken
Van het geloof en de goede werken
De wet Gods eist van ons, volkomen te zijn
Van den voorspoed der goddelozen
Van de verrijzenis der doden
Van het laatste oordeel
Sommige troostelijke uitspraken der Heilige Schrift, om in doodsnood te bidden
Hier volgen insgelijks nog sommige uitspraken, dienende voor de kranken in hun uiterste

Kort Begrip

Toon overzicht Kort Begrip
Toon volledig Kort Begrip



Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document